فرم اصحاب فرهنگ و هنر

مشخصات فردی داوطلب

نام (*)

ورودی نامعتبر
نام پدر (*)

ورودی نامعتبر
شمار ملی (*)

ورودی نامعتبر
محل تولد

ورودی نامعتبر
شغل

ورودی نامعتبر
وضعیت تأهل (*)

ورودی نامعتبر

مشخصات تحصیلات داوطلب

میزان تحصیلات

ورودی نامعتبر
محل اخذ مدرک

ورودی نامعتبر

مشخصات نشانی داوطلب

آدرس منزل (*)

ورودی نامعتبر
آدرس محل کار

ورودی نامعتبر
کد پستی منزل (*)

ورودی نامعتبر

مشخصات سابقه آموزشی و فعالیت داوطلب////////////////////////////////

نام خانوادگی (*)

ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه (*)

ورودی نامعتبر
تاریخ تولد (*)

ورودی نامعتبر
دین / مذهب

ورودی نامعتبر
مدت سابقه

ورودی نامعتبر
وضعیت نظام وظیفه (*)

ورودی نامعتبر

////////////////////////////////

رشته ی تحصیلی

ورودی نامعتبر
سال اخذ مدرک

ورودی نامعتبر

////////////////////////////////

تلفن منزل (*)

ورودی نامعتبر
تلفن محل کار

ورودی نامعتبر
تلفن همراه (*)

ورودی نامعتبر

////////////////////////////////

مایلید در کدام یک از حوزه های فرهنگی - هنری فعالیت کنید

ورودی نامعتبر
تخصص در رشته های فرهنگی هنری و میزان مهارت در آن

ورودی نامعتبر
مشخصات اساتید برجسته ی راهنما در دوره های آموزشی طی نموده

ورودی نامعتبر
فهرست مسابقات ، جشنواره ها و نمایشگاه های مختلف که شرکت نموده اید

ورودی نامعتبر
اگر در زمینه ی تدریس یا پژوهش سوابقی دارید آن ها را ذکر نمایید

ورودی نامعتبر
سایر اطلاعات ضروری لازم علاوه بر مطالب یاد شده

ورودی نامعتبر
ارسال
  

سابقه ی فرهنگی هنری

ورودی نامعتبر
دوره های آموزشی طی نموده بصورت رسمی و یا غیر رسمی

ورودی نامعتبر
مشخصات اثر هنری و یا فرهنگی - هنری خود را به طور مختصر شرح دهید

ورودی نامعتبر
جوایز و تقدیر نامه های دریافت شده را شرح دهید

ورودی نامعتبر
فعالیت فرهنگی - هنری کنونی و محل انجام آن را در حال حاضر با ذکر سمت

ورودی نامعتبر

اینجانب با تکمیل و تأیید صحت اطلاعات این فرم ، علاقه مندی خود را برای عضویت در انجمن های فرهنگی - هنری اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اعلام می دارم