گزارش تصویری شب سوم سوگواره تعزیه

شب سوم پنجمین سوگواره تعزیه شهرستان زرندیه

با اجرای گروههای تعزیه خوانی پیروان ولی امرآسیابک و سیدالشهداء(ع) امیرآباد

ادامه یافت.

جمعه ششم مهرماه 1398