قدردانی دبیر شورای فرهنگ عمومی از احمد جوانمرد رئیس اداره ارشاد زرندیه

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان زرندیه، سیدمحمدرضا موالی زاده دبیر شورای فرهنگ عمومی کشوربمناسبت 14 آبان ماه روز فرهنگ عمومی با اهداء لوح تقدیر از زحمات و تلاشهای احمد جوانمرد رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان زرندیه تشکر و قدردانی نمود.