بازدید کارشناسان وزارت ارشاد از مجتمع فرهنگی مامونیه

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان زرندیه صبح روز سه شنبه هجدهم اردیبهشت ماه 97 تعدادی از کارشناسان برنامه و بودجه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی از محل مجتمع فرهنگی هنری مامونیه بازدید واز نزدیک با مسائل ومشکلات این مجتمع آشنا شدند.