اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زرندیه در سال97 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان زرندیه صبح روز یکشنبه مورخ30 اردیبهشت ماه اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان درسال جاری در محل سالن جلسات اداره فرهنگ وارشاد اسلامی برگزار گردید.

در این جلسه که با دستورگزارش آخرین وضعیت کتابخانه در دست احداث شهر زاویه و پیگیری وضعیت واریزی نیم درصد شهرداریها برگزار شد احمدجوانمرد رئیس اداره فرهنگ وارشادا سلامی ودبیر انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زرندیه گفت: کتاب وکتابخوانی بعنوان یکی از شاخصه های مهم فرهنگی هر جامعه ای می تواند در توسعه متوازن آن جامعه نقش بسزایی ایفا نماید. وی با اشاره به این موضوع که طی سالیان گذشته از نظر ترویج فرهنگ کتاب وکتابخوانی درجا زده ایم و شاهد هیچگونه پیشرفتی در این خصوص نبوده ایم، عوامل متعددی از جمله افزایش بهره برداری از رسانه های دیجیتال، افزایش قیمت کتاب، نگرش نامناسب به این بخش، کمرنگ بودن فعالیتهای فرهنگی هنری موثر در این زمینه و ....را موجب این رکود دانست.

وی ابراز امیدواری کرد با ایجاد دغدغه از درون خانواده ها بتوان قدمهای موثری را در راستای ترویج فرهنگ کتاب وکتابخوانی وافزایش ضریب سرانه مطالعه در جامعه برداشت.

شایان ذکر است در این جلسه مصوب گردید اداره کتابخانه های عمومی با همکاری اداره آموزش وپرورش نسبت به ایجاد انگیزش در قشر نوجوان و جوان جهت حضور در کتابخانه های عمومی اقدام نماید.