فروشگاه آثار صوتی


تعریف:

مكاني كه آثار صوتي توليد شده به معرض فروش گذاشته مي شود

شرایط صدور مجوز :

تابعيت كشور جمهوري اسلامي

اعتقاد به مباني دين مبين اسلام يا يكي ازاديان شناخته شده در قانون اساسي

اعتقاد به قانون اساسي

برخورداري از حسن شهرت ونداشتن سوءپيشينه كيفري موثر

داشتن برگه پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت نظام وظيفه

كارت بيكاري

داشتن مدرك تحصيلي ديپلم يا بالاتر

مدارک مورد نیاز :

تقاضاي تاسيس باذكر دلايل توجيهي

تكميل فرم تعهدنامه

تصويرتمام صفحات شناسنامه2نسخه

اصل گواهي عدم سوء پيشينه كيفري موثر

تصويرآخرين مدرك تحصيلي 2 نسخه

ارائه 4 قطعه عكس 4*3 جديد با نام ونام خانوادگي و ساير مشخصات در پشت كليه عكسها

تصويرگواهي انجام خدمت وظيفه عمومي ويا ارائه برگ معافيت دائم

تصويرسندمالكيت يا اجاره نامه