موسسات انتشاراتی


تعریف:

سندي كه به موجب آن احراز شرايط و صلاحيت شخص براي انتشار كتاب گواهي مي شود و طبق قانون وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي،صادر ميگردد 0 دارنده پروانه نشر درقانون نشركتاب به عنوان مدير مسئول وصاحب امتياز است

شرایط صدور مجوز :

داشتن مدرك تحصيلي ليسانس يا معادل آن

داشتن صلاحيت علمي وتخصصي با تجربه وامكانات كافي و مناسب

انجام خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم - برادران

تاهل يا حداقل 27 سال سن

نداشتن سوء پيشينه كيفري و برخورداري از حسن شهرت

تابعيت جمهوري اسلامي

مدارک مورد نیاز :

درخواست كتبي متقاضي

اصل مدرك تحصيلي ويك برگ كپي

اصل كارت پايان خدمت يا معافيت و يك برگ كپي

اصل شناسنامه وكپي ازتمام صفحات

شش قطعه عكس4*3

ارائه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري

تكميل وارائه برگ تقاضا وپرسشنامه انفرادي

تكميل و ارائه اساسنامه درصورتي كه متقاضي حقوقي باشد

مدارک مورد نیاز جهت تمدید مجوز :

اصل پروانه نشر

درخواست مدير مسئول - درسربرگ موسسه وممهور شده

كپي شناسنامه

عكس4*3 يك قطعه

اصل وتصوير اعلام وصول كتب چاپ شده

تكميل و ارائه اساسنامه درصورتي كه متقاضي حقوقي باشد