نگارخانه


تعریف:

مكاني كه با برخورداري از تجهيزات لازم به ارائه و فروش آثار هنرهاي تجسمي مي پردازد

مدارک مورد نیاز :

تكميل برگ مشخصات متقاضي تاسيس نگارخانه

تصوير شناسنامه از تمام صفحات

توضيح:دومورد فوق براي صاحب امتياز و مديرمسئول لازم است

تصوير برگ پايان خدمت

پنج قطعه عكس پرسنلي از مدير وصاحب امتياز

پنج قطعه عكس از اثرهنري

تصويرسند مالكيت يا اجاره مكان نگارخانه وكروكي0

گواهي سند مالكيت يا اجاره محل نگارخانه و كروكي

گواهي عدم سوء پيشينه

گواهي شركت درنمايشگاه ها،تقديرنامه،باهرگونه مدارك وسوابق هنري

تكميل برگ كارشناسي از محل نگارخانه و تحويل آن به اداره كل

سن متقاضي كمتراز 25 سال نباشد

تكميل برگ هاي مشخصات متقاضي ونگارخانه