بولتن داخلی


 تعریف:

نشريه خبري سازمان ، اعم از خبري و پژوهشي - خبري كه روزانه يا مقطعي منتشر مي شود

شرایط صدور مجوز :

تابعيت ايران

دارا بودن حداقل25 سال سن

عدم حجر و ورشكستگي به تقلب و تقصير

عدم اشتهار به فساد اخلاقي وسابقه محكوميت كيفري براساس موازين اسلامي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد

داشتن مدرك تحصيلي ليسانس وپايان سطح درعلوم حوزه اي به تشخيص هيات نظارت موضوع ماده 10اين قانون

پايبندي والتزام به قانون اساسي

مدارک مورد نیاز :

ارائه تقاضانامه و معرفي مدير مسئول از سوي بالاترين مقام مسئول

ارائه 4 قطعه عكس 4*3جديد بادرج نام ونام خانوادگي وساير مشخصات درپشت كليه

تصوير تمام صفحات شناسنامه 2 نسخه

اصل گواهي عدم سوء پيشينه كيفري سال جاري

تصوير آخرين مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي

اصل مدرك تحصيل جهت مقابله يا فتوكپي

كپي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم 2 نسخه

ارائه اساسنامه و آگهي ثبت در روزنامه رسمي كشور -براي متقاضيان غيردولتي

تكميل فرم هاي مربوطه